Algemene voorwaarden - Optiek Acke

Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijking, zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn op al de verkopen, verrichtingen en prestaties van OPTIEK ACKE BV. De klant zal zich nooit op de stilzwijgende aanvaarding van zijn voorwaarden kunnen beroepen, op welk document deze ook vermeld staan, zullen of zouden vermeld staan.

Alle offerten zijn vrijblijvend. De aanbiedingen van OPTIEK ACKE BV vervallen indien ze niet binnen de 30 dagen door de klant aanvaard zijn, tenzij anders vermeld. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer OPTIEK ACKE BV hierdoor zal zijn gebonden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van OPTIEK ACKE BV (tenzij in haar kantoren, hetzij door creditering op haar financiële rekeningen) en moeten betaald worden ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege, automatisch en zonder dat een expliciete ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag.
Wanneer een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, of bij weigering van levering of niet-afhaling van de goederen zonder ernstige redenen, en na vergeefse ingebrekestelling, wordt het schuldsaldo daarenboven verhoogd met 12% bij wijze van schadevergoeding én dit met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 2.500,00 ter vergoeding van onze buitengerechtelijke invorderingskosten aangevuld met andere vergoedingen en kosten ons toekomend in geval van gerechtelijke invordering. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is deze regeling van interesten en schadevergoeding tevens voorzien in het voordeel van de klant ingeval OPTIEK ACKE BV haar betalingsverplichtingen niet nakomt.

Het factuurbedrag of resterende deel daarvan is onmiddellijk, zonder aanmaning, opeisbaar indien :

  • één (of meerdere) overgekomen betalingstermijnen niet wordt (worden) nageleefd;
  • de klant in staat van faillissement, vereffening of ontbinding is geraakt of een gerechtelijk reorganisatie aangevraagd heeft.

Bij niet-betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen en/of in het geval de facturen opeisbaar zijn conform 6. van deze algemene voorwaarden, behoud OPTIEK ACKE BV zich het recht alle lopende bestellingen van goederen, herstellingen en/of nazichten van de desbetreffende goederen op te schorten. Tevens is OPTIEK ACKE BV in dit geval gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en na voorafgaandelijke ingebrekestelling de desbetreffende overeenkomsten te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In dit geval is de klant tevens aan OPTIEK ACKE BV een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, die tenminste 15% bedraagt van de overeengekomen prijs zonder taxen. Bovendien zal een betaald voorschot in dit geval, maar ook in alle andere gevallen van verbreking ten laste van de klant, in ieder geval verworven en behouden blijven, ten titel van schadeloosstelling en zal deze minstens aangewend kunnen worden op de schadeloosstelling. Deze regeling van schadevergoeding en voorschot is tevens voorzien in het voordeel van de klant ingeval OPTIEK ACKE BV de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ten haren laste verbreekt.

De OPTIEK ACKE BV is steeds gerechtigd om alle sommen die de klant verschuldigd is van welke aard ook, te compenseren met de sommen die zij desgevallend aan de klant verschuldigd is (openstaande en toekomstige tegoeden) en uit welke hoofde ook.

Ieder protest van een factuur van OPTIEK ACKE BV dient gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Zo niet wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

In geval van laattijdige levering of uitvoering dient OPTIEK ACKE BV eerst aangetekend in gebreke gesteld te worden, waarna, na verloop van 1 maand, bij niet-verantwoorde uitblijving van levering of uitvoering, door OPTIEK ACKE BV een forfaitaire schadevergoeding van 1% van de prijs (excl. taxen), per maand verschuldigd is tot de dag van de levering of uitvoering, met een absoluut maximum van 10% van de prijs (excl. taxen).

Na de levering van de verkochte goederen kan OPTIEK ACKE BV in geen enkel geval nog aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de verkochte goederen bij de levering ervan dienen als zichtbaar gekwalificeerd te worden. Wanneer de klant de verkochte goederen zonder voorbehoud in ontvangst hebben genomen, heeft hij er in ieder geval mee ingestemd. Er wordt met andere woorden nooit enige waarborg gegeven voor zichtbare gebreken.

De klant dient te allen tijde de aangekochte goederen te gebruiken als een goed huisvader en alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften correct na te leven; OPTIEK ACKE BV is jegens de klant aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering wat betreft de monturen van de bril en binnen de 3 jaar na levering wat betreft de glazen van de bril. (artikelen 1649bis tot en met 1649octies Burgerlijk Wetboek). In geval de garantietermijn deze van de wettelijke garantie overschrijdt, is deze garantie van de OPTIEK ACKE BV ten opzichte van haar klant steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven. Eventuele uitgebreidere, commerciële garanties verstrekt door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producent/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen de OPTIEK ACKE BV worden ingeroepen noch kan de klant op basis hiervan zich richten tegen de OPTIEK ACKE BV. Evenwel zal de klant OPTIEK ACKE BV per aangetekende brief op de hoogte moeten brengen van een gebrek aan overeenstemming binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of redelijk had kunnen vaststellen. Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt een vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

De waarborg zal evenwel nooit dekken:

  • de normale slijtage;
  • alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de aangekochte goederen;
  • alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de klant.
  • de indirecte schade of gevolgschade. Ook alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de aangekochte goederen wordt niet gedekt.
  • schade ten gevolgde van een opzettelijke fout of een nalatigheid van de eigenaar en/of de gebruiker van de aangekochte goederen;
  • de herstelling die reeds is uitgevoerd of deels uitgevoerd vóór dat OPTIEK ACKE BV ervan op de hoogte is gebracht;
  • schade ten gevolgde van een diefstal, vandalisme, ongeval, …

De klant zal steeds het nodige doen om de schade aan de aangekochte goederen niet te doen verergeren.
De werken die onder de waarborg vallen, zullen steeds dienen uitgevoerd te worden in de werkplaats van OPTIEK ACKE BV, dan wel in een door haar aangeduide werkplaats. Daartoe zullen de aangekochte goederen steeds op initiatief en kosten van de klant naar deze werkplaats moeten worden gebracht.

Alle door OPTIEK ACKE BV geleverde prestaties inzake oogmetingen, aanpassen van contactlenzen en inslijpen van de glazen in de brillen maken in hoofde van OPTIEK ACKE BV inspanningsverbintenissen uit. Eventuele aansprakelijkheid in dit verband zal beoordeeld worden op basis van de zorgvuldigheidsnorm, rekening houdend met het feit dat OPTIEK ACKE BV over de nodige ervaring en deskundigheid beschikt.
Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van OPTIEK ACKE BV of haar aangestelden of lasthebbers en onverminderd anders luidende bepalingen in deze algemene voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van OPTIEK ACKE BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

De klant is gehouden OPTIEK ACKE BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van OPTIEK ACKE BV in deze algemene voorwaarden in verhouding tot de klant is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen, materialen en onderdelen blijven steeds volledig eigendom van de OPTIEK ACKE BV tot op het moment van de integrale betaling van de factuur. De klant zal de goederen, materialen en onderdelen met zorg behandelen en ze niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, niet buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten, volledig is vereffend. De risico’s voor toevallig verlies of te niet gaan van de goederen, materialen of onderdelen zijn echter van de levering ten laste van onze klant.

Indien enige bepaling of een deel ervan in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden en even min van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. Op eventuele geschillen zal het Belgisch recht steeds van toepassing zijn.

Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van OPTIEK ACKE BV ressorteert. De OPTIEK ACKE BV behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule. Volledige privacy policy op www.optiekacke.be